013 67 71 66 info@cruxbouldergym.be Ursulinenstraat 1 bus 2, 3540 Herk-de-Stad

CRUX BOULDERGYM

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Crux Bouldergym’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd in een gedeelte van het gemeentelijk sportcomplex aan de Ursulinenstraat 1/2 te Herk-de-Stad.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels en de algemene voorwaarden van Crux Bouldergym welke zich bevinden bij de toog en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sport-activiteiten te ondernemen.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 4. Veiligheidsregels:
  • Het is niet toegestaan op de matten te zitten, liggen of spelen.
  • Hou altijd voldoende afstand tot andere klimmers (minimaal 1,5 meter).

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sport faciliteiten meld zich ten alle tijde voor aanvang van de sportactiviteit aan de toog en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren.
 2. Actieve bezoekers onder 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker.
 3. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 4. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren; Crux Bouldergym is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Crux Bouldergym niet houden aan de Algemene Voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daarvoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
  Bij herhaling kan Crux Bouldergym besluiten tot uitsluiting. De verwijderde bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Crux Bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Crux Bouldergym ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Crux Bouldergym.
  Personeelsleden van Crux Bouldergym zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Crux Bouldergym geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 3. Crux Bouldergym aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Crux Bouldergym geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Crux Bouldergym kan worden toegerekend.
 4. Crux Bouldergym levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Crux Bouldergym is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Crux Bouldergym is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Crux Bouldergym, Herk-de-Stad, 05-01-2012.

CRUX BOULDERGYM

URSULINENSTRAAT 1, bus 2
3540 Herk-de-Stad
013 67 71 66
info@cruxbouldergym.be
Facebook
Instagram

Privacy statement

Logo Klim bergsport federatie Vlaanderen

OPENINGSUREN

maandag17:00 — 23:00
dinsdag17:00 — 23:00
woensdag15:00 — 23:00
donderdag17:00 — 23:00
vrijdag17:00 — 23:00
zaterdag10:00 — 19:00
zondag13:00 — 19:00